เลขดับเอาอยู่16/11/59

เลขดับเอาอยู่16/11/59

เลขดับเอาอยู่16/11/59