เลขดับล่างโกสัมพี1/12/59

เลขดับล่างโกสัมพี1/12/59

เลขดับล่างโกสัมพี1/12/59