เลขดับบนโกสัมพี1/12/59

เลขดับบนโกสัมพี1/12/59

เลขดับบนโกสัมพี1/12/59