เลขดับสิบหน่วยล่าง1/12/59

เลขดับสิบหน่วยล่าง1/12/59

Code

เลขดับสิบหน่วยล่าง1/12/59

/