เลขดับโกสัมพี17/01/60

เลขดับโกสัมพี17/01/60

เลขดับโกสัมพี17/01/60